بستنی لیتری پاکتی

بستنی لیتری پاکتی


بستنی لیتری پاکتی در طعم های وانیلی با شماره پروانه ساخت 21/11731،میوه ای با شماره پروانه ساخت 21/11262،زعفرانی با شماره پروانه ساخت 21/11260،کاکائویی با شماره پروانه ساخت 21/11261 در بسته بندی ظرفی 3 لیتری تولید می گردد