بستنی های لیتری

انواع بستنی لیتری : رولت بستنی، لیتری وانیلی کاکائویی، لیتری میوه ای ، لیتری زعفرانی ، لیتری مخصوص وانیلی کاکائویی ، لیتری مخصوص میوه ای و لیتری مخصوص زعفرانی
محصولات بستنی های لیتری