پشمک

پشمک های حیدربابا در انواع

     پشمک سلفونی
     پشمک لقمه ای
     پشمک لیوانی

ارائه می گردند.